Top
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – HAPPY LIFE YOGA

Art.1 – Begrippen

 • Algemene voorwaarden: deze door Happy Life Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Happy Life Yoga, happylifeyoga.nl/algemene-voorwaarden
 • Happy Life Yoga: is geregistreerd in het handelsregister onder 75056461.
 • Deelnemer: degene die yogales(sen) volgt of wenst te volgen bij Happy Life Yoga.
 • Website: de website van Happy Life Yoga, happylifeyoga.nl
 • Yogales: een bij Happy Life Yoga te volgen of gevolgde yogales in groepsverband. Privé-sessies vallen hier niet onder.
 • Proefles: een eenmalige yogales die voor €5,- gevolgd mag worden door een Deelnemer, anders dan op basis van een strippenkaart of maandabonnement. Bij het vervolgen van lessen met een strippenkaart of abonnement is er een korting van €5,-.
 • Losse les: een eenmalige yogales, die door een Deelnemer betaald en gevolgd wordt bij Happy Life Yoga, anders dan op basis van een strippenkaart of maandabonnement.
 • Privé-sessie: een bij Happy Life Yoga te volgen of gevolgde privé yogales of yogatherapiesessie, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix III.
 • Strippenkaart: een tegoed aan lessen, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix I
 • maandabonnement: een tegoed aan lessen op maandbasis, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix II

 

Art.2 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, strippenkaarten, maandabonnement, proeflessen, losse lessen, privé-sessie, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van en bij Happy Life Yoga.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Happy Life Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Happy Life Yoga worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

 

Art. 3 – Strippenkaarten, maandabonnement, losse lessen en privé-sessies.

 • Deelnemer’s kunnen yogalessen volgen op basis van een strippenkaart of maandabonnement. Tevens zijn er losse lessen beschikbaar.
 • Happy Life Yoga hanteert geen inschrijfgelden.
 • Na inschrijving betaalt de Deelnemer de kosten verbonden aan een strippenkaart of maandabonnement (tenzij anders overeengekomen). Het lesgeld, het aantal lessen en de geldigheidsduur van de kaart worden voorafgaand aan de Deelnemer bekendgemaakt.
 • De Deelnemer dient de kosten voor de lessen via strippenkaart voor de eerste les betaald te hebben. De kosten via een abonnement worden geïncasseerd aan het einde van elke maand.
 • Betaling geschiedt per bankoverschrijving.
 • Wanneer een betalingsachterstand is ontstaan, zal Happy Life Yoga een eerste betalingsherinnering toesturen. Indien betaling hierna nog steeds achterwege blijft, kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Happy Life Yoga biedt maandabonnementen en een strippenkaart aan die gebruikt kunnen worden voor volgen van yogalessen.
  Een nadere uitwerking hiervan is te vinden in de volgende documenten:
  Appendix I _ Strippenkaarten: Kosten en voorwaarden
  Appendix II _ maandabonnement: Kosten en voorwaarden
  Appendix III _ Privé-sessies: Kosten en voorwaarden Privé-sessies
  Deze uitgewerkte documenten zijn integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

Art.4 – Annulering en restitutie van gemiste lessen

 • Voor alle yogalessen geldt een annulering van de les uiterlijk 24 (vier) uur vóór aanvang van de desbetreffende les.
 • Voor alle privé-sessies geldt een annulering van de sessie uiterlijk 24 (vierentwintig) uur vóór aanvang van de desbetreffende sessie.
 • Indien de annuleringstermijn niet in acht genomen wordt, wordt 1 (één) yogales of 1 (één) privé-sessie in rekening gebracht.
 • Restitutie van kosten voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Het overdragen of meenemen van ongebruikte lessen op de strippenkaart of maandabonnement is eveneens niet mogelijk.
 • Ongebruikte lessen vervallen aan het einde van de looptijd van de desbetreffende strippenkaart of maandabonnement.

 

Art. 5 – Beëindiging en opschorting maandabonnement en strippenkaart

 • De Deelnemer kan een maandabonnement met een opzegtermijn van 1 maand opzeggen.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, ook al wordt de maandabonnement gedurende de lopende maand beëindigd.
 • Strippenkaarten eindigen vanzelf aan het einde van de looptijd. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, ook al wordt het volgen van yogalessen gedurende de looptijd beëindigd.
 • In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

 

Art. 6 – Lesrooster

 • Actuele rooster op website
  Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Happy Life Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de lessen van Happy Life Yoga, via vermelding op de website en/of per e-mail.
 • Annuleringen van yogalessen
  Happy Life Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In geval van ziekte of afwezigheid van de yogadocent zal Happy Life Yoga er alles aan doen een vervangende docent te regelen voor de betreffende yogales(sen). Wanneer dit echter niet lukt, wordt de geldigheidstermijn van de strippenkaart verlengd met een evenredig aantal lesweken. Dit is alleen geldig voor Deelnemers die zich, op het moment van annulering, reeds aangemeld hebben voor de betreffende les en die in het bezit zijn van een geldige strippenkaart. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
  De Deelnemer wordt, mits bereikbaar, telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.
 • Sluitingsdagen
  Happy Life Yoga is gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen. Overige sluitingsdagen zullen tijdig gecommuniceerd worden naar de betreffende groepen.

 

Art. 7 – Privacy

 • Happy Life Yoga verzamelt persoonsgegevens van Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van maandabonnement, strippenkaarten, proeflessen, losse lessen en privé-sessies.
  Happy Life Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Happy Life Yoga gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Happy Life Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en prijswijzigingen. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Happy Life Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@happylifeyoga.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Happy Life Yoga gebruik kan worden gemaakt.
 • Happy Life Yoga geeft de persoonsgegevens van Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Art.8 – Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De Deelnemer volgt de yogalessen en privé-sessies geheel op eigen risico. Happy Life Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade, verband houdende met het volgen van yogalessen en/of privé-sessies bij Happy Life Yoga.
 • Indien de Deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de betreffende arts of behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor Deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Nieuwe zwangerschappen worden zo gauw mogelijk gemeld bij Happy Life Yoga. Samen met de Deelnemer wordt dan gekeken wat de beste optie is voor het eventueel vervolgen cq (tijdelijk) onderbreken van lessen. Elke zwangere Deelnemers wordt individueel geadviseerd over de (on)mogelijkheden.
 • Happy Life Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
 • Happy Life Yoga werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yogales of privé-sessie bij Happy Life Yoga aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure.
 • Happy Life Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
 • Consulteer een arts voordat je met de yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Indien je zwanger bent (in het bijzonder in het eerste trimester van de zwangerschap), een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yogadocent weten, vóór aanvang van de les.
 • Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yogadocent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Happy Life Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
 • Door Happy Life Yoga verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
 • De Deelnemer vrijwaart Happy Life Yoga voor aanspraken van derden. De Deelnemer zal yogadocenten van Happy Life Yoga, door Happy Life Yoga ingeschakelde derden en docenten van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
 • Verlies van – of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van of gehuurde locaties door Happy Life Yoga, zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een Deelnemer of diens bezoeker, zullen te allen tijde worden verhaald op de Deelnemer of de betreffende bezoeker. Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.

 

Art. 9 – Huisregels

 • Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Happy Life Yoga volgen:
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Happy Life Yoga.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
 • Happy Life Yoga heeft een beperkt aantal yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden
 • Voor een optimale yogabeleving voor alle Deelnemers worden Deelnemers verzocht om tijdens de lessen niet met elkaar te praten.
 • Seksueel gedrag en/of seksueel getint gedrag wordt door Happy Life Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Deelnemers dienen zich correct te gedragen.
 • Deelnemers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde personen namens Happy Life Yoga op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt is Happy Life Yoga bevoegd om Deelnemers te verwijderen. De eigenaar van Happy Life Yoga is tevens bevoegd om, indien het gaat om een Deelnemer die verwijderd is wegens wangedrag, deze de toegang tot activiteiten van Happy Life Yoga voor langere tijd of permanent te weigeren. Gedeeltelijke of algehele restitutie van lesgeld is in dit geval eveneens niet mogelijk.

 

Slotbepaling

Dit zijn de Algemene Voorwaarden geldig vanaf 01 oktober 2019. Alle algemene voorwaarden van eerdere periodes komen hiermee te vervallen. Na inschrijving van een Deelnemer zijn de actuele algemene voorwaarden bindend gedurende de looptijd van strippenkaarten, maandabonnement, en het gebruik van losse lessen en privé-sessies.

De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door Happy Life Yoga en fouten zijn voorbehouden. Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Happy Life Yoga.