Top
 

Privacy Policy

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

5. Vakantie 

Privacy verklaring Happy Life Yoga

Happy Life Yoga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij hiermee omgaan. 

Happy Life Yoga houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen.